Update cookies preferences

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. z siedzibą przy ul. 1 maja 39, 40-225 w Katowicach, NIP: 9542227199, REGON: 27388667.
 3. Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. możliwy jest kontakt: 1) pocztowy: na adres Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c.. wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności, 2) e-mail: cukierniaeuropejska@hotmail.coml lub 3) telefoniczny na numer telefonu: +48 664 939 875
 4. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
 5. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.
 6. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto,Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. może zbierać także inne dane – adres IP, dane przeglądarki, lokalizację – które przetwarzane są w sposób automatyczny przez systemy działające na stronie.
 7. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.
 8. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej, listownej oraz newslettera. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. Niezależnie od powyższego, na stronie działa automatyczny system, który pozwala zbierać dane użytkowników strony i przetwarzać je dla celów marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania danych w tym systemie jest Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość kontroli w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego strony i możliwość indywidualnego dostosowania się do danego użytkownika aby skuteczniej prowadzić marketing bezpośredni.
 9. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. i/lub roszczeń Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c., której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c., tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c., jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c.
 10. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
 11. a) żądania od Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c., z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją);, macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
 • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
 1. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
 3. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
  dyspozycji w siedzibie Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. (ul. 1 maja 39, 40-225 Katowice), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.
 4. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 5. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 6. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 7. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.
 8. W celu realizowania działań marketingowych Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który przetwarza Państwa dane osobowe dla lepszego poznania potrzeb i preferencji. Dzięki temu, korzystanie z naszej strony będzie dla Państwa wygodniejsze a treści marketingowe lepiej dopasowane. Efektem takiego profilowania nie jest jednak nigdy podejmowanie automatycznych decyzji, które miałyby wpływ na Państwa prawa i obowiązki.
 9. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
 10. Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc.
 11. POLITYKA COOKIES
 12. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.cukierniaeuropejska.pl pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strona internetowa www.cukierniaeuroepsjka.pl należąca do Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez stronę internetową Cukiernia Europejska A.E. Ćmiel s.c. w celu spersonalizowania jej treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl